Categorieën
Manumissies

Manumissierekest Louzada inzake Anna en haar kinderen (1816)

Aan Den Hoog Edele Gestrenge Heeren mr. Cornelis Reinhard Vaillant,Gouverneur Generaal ad interim in de Colonie Suriname etc. etc. etc.Bij non Sessie van den Edele Achtbaare Hovevan Politie en Crimineele Justitie deezer Colonie etc. etc. etc. Geeft met de meeste Eerbied te kennen J.B. Louzada als straatvoogd over de Neegerin Anna, haar zoon Adam, en […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest Jonas inzake Adelgunda (1816)

Aan Zijn Excellentie den Hoog Edele Gestrenge Heer W.B. van Panhuijs,Ridder van de Militaire Willems Order 3de Klasseen van de Roode Adelaar 2de Klasse,Gouverneur Generaal over de Colonie Surinanam,mitsgaders Generaal en Admiraal en Chef in deselve etc. etc. etc. Geeft met alle Eerbied te kennen de vrije Elisabeth Jonas. Dat haar moeder genaamt Adelgunda is […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest Eijma inzake Cojo en Jetta (1816)

Aan Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal der Collonie Surinamen.Met de meeste hoogachting wende Ik mij tot Uwe Excellentie, met een verzoek welke ik hoop door Uw Hoog Edele niet van de hand zal worden geweezen. Deeze Collonie verlaatende en Eene Verplichting hebbende het Neger Jongetje Cojo en Mustische Mijsje Jeta hun soit te verbeeteren. Zo […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest de la Parra inzake Thomas (1816)

Aan Zijn Excellentie den Hoog Ed. Gestrengen Heer Willem Benjamin van Panhuijs,Ridder van de Militaire Willemsorder derde Classe, en van de Roode Adelaar Tweede Classe,Gouverneur over de Colonie Surinaame, Generaal en Admiraal en Chef over dezelve etc. etc. etc. Hoog Edele Gestrenge Heer! Geeft met alle Eerbied te kennen Mord. de la Parra. Dat hij […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest Samson inzake Betsij William en Betsij (1812)

Aan Zijne Excellentie den Hoog Edele Gestrenge Heer Pinson Bonham, Generaal Majoor en Commandant en Cheff over Zijn Majesteijts Landmagt, en fungeerende Lieutenant Gouverneur ad interim over de Colonie Surinamen etc. etc. etc. Geeven reverentelijk te kennen C.F. Steffens, S(alomon) M(arcus) (zoon) en D(avid) M(arcus) Samson (zoon), in qualiteijt als Executeuren van het Testament en […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest de Leon inzake Cornelis de Randamie (1808)

Aan zijn Excellentie den HoogEdele gestrenge Heer W-m Carlyon Hughes, schildknaap Brigadiergeneraal en Commandant, Mitsgaders Lieutenant gouverneur over de Colonie Surinaame de Rivieren en districten van deselve etc. etc. etc. Geeft met verschuldigde Eerbied te kennen de vrije Johanna van De Leon. Dat zij suppliant in dato 26 Junij 1804 Eigenaresse is geworden van de […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest van de Directie inzake Roza (1814)

Aan zijn Excellentie den Hoog Edele Gestrenge Heer Pinson Bonham, Commandeerende zijne Majesteits landmacht in de Colonie Suriname, mitsgaders Gouverneur en Commandant en Chef over dezelve etc. etc. etc. Geeft met verschuldigde Eerbied te kennen Maria van de Directie. Dat zij Suppliante Een bijzondere geneegenheid hebbende voor het Neeger Meijsje Roza behoorende tot de Slaven […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest straatvoogd la France inzake Amelia (1802)

Nog is geleezen Requeste van Jacobus van La France inhoudende om reedenen daarbij vermeld verzoek dat het deeze Hove mogte behaagen hem Suppliant goedgunstig te Committeeren als Straatvoogd over de bij Requeste vermelde Mulattin Amelia ten einde hij Suppliant bij nader addres brieven van manumissie door dezelve zoude kunnen erlangen. Waarover gedelibereerd Zijnde is goedgevonden […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest de Wolff inzake Quacoe (1802)

Zijnde ook meeden Geleezen Requesten van Jan de Wolff, behelzende, om reedenen daarbij vermeld verzoek om hem Suppliant te Committeeren tot Straatvoogd over den bij Requeste vermelden neger Quacoe hebbende toebehoord aan Ribca de Meza weduwe Jeos Carel de Sarphatij, ten einde voor denzelven Brieven van Vrijdom en voorts goedgevonden en Verstaan in ’t verzoek […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest Rooswijk inzake Trobbel (1802)

Wijders is ook almeede geleezen Requeste van J.H. Rooswijk houdende eensgelijks verzoek hij Suppliant mogte werden Gecommitteerd tot Straatvoogd over de persoon van de bij Requeste vermelde neger Trobbel, aangekomen hebbende Meijers ten einde voor denzelven, volgens Costume van deeze Hove te kunnen imploreeren de nodige brieven van manumissie voor dezelve zoude kunnen erlangen. Waarover […]