Categorieën
Manumissies

Manumissierekest Jolivald inzake Juliana (1816)

Aan den Edele Achtbare Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Jean Jolivald. Dat hij suppliant in vrijen eigendom is bezittende een negerin genaamd Juliana, aan welke hij suppliant uit bijzonder genegenheid, den dierbare schat van vrijdom wilde schenken, dan vermits zulks niet kunnende geschieden alvorens van […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest Parra de la – Mariana (1816)

Aan Zijne Excellentie W.B. van Panhuis, Ridder van de Militaire Willems Order 3de Classe en van den Roode Adelaar 2de Classe, Gouverneur Generaal over de Colonie Surinaame, Mitsgaders Generaal en Admiraal en Chef in dezelve etc. etc. etc. Geeft met schuldige Eerbied te kennen Sam-l H-m de la Parra. Dat des Suppliants zoon Joseph de […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest Emanuels inzake Sophietje (1816)

Aan den Edele Achtbaare Hove van Politie en Crimineele Justitie deeser Colonie etc. etc. Geeft met alle eerbied te kennen Ph. Isak Emanuels. Dat hij suppliant door koop eijgenaar geworden zijnde van een negerin genaamd Sophietje behoord hebbende aan de weduwe Z. Soesman blijkens annexe koop quittantie. En aangezien hij suppliant genegen is gemelde negerin […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest Emanuels inzake Gigie (1816)

Aan den Edele Achtbaare Hoove van Politie en Crimineele Justitie deezer colonie etc. Geeft met de meeste eerbied te kennen, Duijfie Isak Emanuels. Dat zij supliante, van haer waerde moeder, mejuffrouw de weeduwe J-k Emanuels geboren de Vries, present heeft beco- men een klijn mustiese kind, zijnde een meijsie van ruijm vier jaeren genaemt Gigie, […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest: Dorner inzake Louisa (1816)

Aan den Edele Achtbaare Hove van Politie, en Crimineele Justitie der colonie Suriname etc. etc. Geeft met de meeste eerbied te kennen Anna Dorner1 Dat zij suppliante van voorneemen zijnde binnen kort deeze colonie te verlaaten en gaarne het aan haar in vrijen eigendom behoorende carboe- ger meisje Louisa wilde meede neemen; dan aange- zien […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest Smith inzake Jane (1816)

Aan den Edele Achtbaare Hove van Politie en Crimineele Justitie der Colonie Suriname Rivieren en Districten …….dien etc. etc. Geeft met alle verschuldigde eerbied te kennen den ondergeteekende. Dat de carbougelin genaamd Jame [denie: Jane] Smit, aan hem suppliant geadresseerd heeft, en aan hem suppliant ter hunde gesteld inleggende twee quittantien, waar door zij haar […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest Heuland inzake Anna (1816)

Aan den Edele Achtbare Hove van Politie en Crimineele Justitie dezer Colonie etc. etc. Geeven eerbiedig te kennen Ph. Jos. Vlier en mr. Jan Weijne, executeuren van de boedel J.C. Heuland. Dat zij supplianten ter voldoening aan de testamentaire dispositie van wijlen J.C. Heuland, van de plantage Johanna Margaretha hebben gekogt, een mulatte meijsje genaamd […]

Categorieën
Geen categorie

Deze site is nog in ontwikkeling