Categorieën
Manumissies

Manumissierekest Samson inzake Betsij William en Betsij (1812)

Aan Zijne Excellentie den Hoog Edele Gestrenge Heer Pinson Bonham, Generaal Majoor en Commandant en Cheff over Zijn Majesteijts Landmagt, en fungeerende Lieutenant Gouverneur ad interim over de Colonie Surinamen etc. etc. etc. Geeven reverentelijk te kennen C.F. Steffens, S(alomon) M(arcus) (zoon) en D(avid) M(arcus) Samson (zoon), in qualiteijt als Executeuren van het Testament en […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest de Leon inzake Cornelis de Randamie (1808)

Aan zijn Excellentie den HoogEdele gestrenge Heer W-m Carlyon Hughes, schildknaap Brigadiergeneraal en Commandant, Mitsgaders Lieutenant gouverneur over de Colonie Surinaame de Rivieren en districten van deselve etc. etc. etc. Geeft met verschuldigde Eerbied te kennen de vrije Johanna van De Leon. Dat zij suppliant in dato 26 Junij 1804 Eigenaresse is geworden van de […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest van de Directie inzake Roza (1814)

Aan zijn Excellentie den Hoog Edele Gestrenge Heer Pinson Bonham, Commandeerende zijne Majesteits landmacht in de Colonie Suriname, mitsgaders Gouverneur en Commandant en Chef over dezelve etc. etc. etc. Geeft met verschuldigde Eerbied te kennen Maria van de Directie. Dat zij Suppliante Een bijzondere geneegenheid hebbende voor het Neeger Meijsje Roza behoorende tot de Slaven […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest straatvoogd la France inzake Amelia (1802)

Nog is geleezen Requeste van Jacobus van La France inhoudende om reedenen daarbij vermeld verzoek dat het deeze Hove mogte behaagen hem Suppliant goedgunstig te Committeeren als Straatvoogd over de bij Requeste vermelde Mulattin Amelia ten einde hij Suppliant bij nader addres brieven van manumissie door dezelve zoude kunnen erlangen. Waarover gedelibereerd Zijnde is goedgevonden […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest de Wolff inzake Quacoe (1802)

Zijnde ook meeden Geleezen Requesten van Jan de Wolff, behelzende, om reedenen daarbij vermeld verzoek om hem Suppliant te Committeeren tot Straatvoogd over den bij Requeste vermelden neger Quacoe hebbende toebehoord aan Ribca de Meza weduwe Jeos Carel de Sarphatij, ten einde voor denzelven Brieven van Vrijdom en voorts goedgevonden en Verstaan in ’t verzoek […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest Rooswijk inzake Trobbel (1802)

Wijders is ook almeede geleezen Requeste van J.H. Rooswijk houdende eensgelijks verzoek hij Suppliant mogte werden Gecommitteerd tot Straatvoogd over de persoon van de bij Requeste vermelde neger Trobbel, aangekomen hebbende Meijers ten einde voor denzelven, volgens Costume van deeze Hove te kunnen imploreeren de nodige brieven van manumissie voor dezelve zoude kunnen erlangen. Waarover […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest Bauer inzake September en Europa (1809)

Vervolgens is geleezen Requeste van J.A. Bauer behelzende verzoek omme te worden aangesteld tot straatvoogd over den Neger genaamd September, en de Negerin genaamd Europa, toebehoord hebbende aan Maria Juliana Axen laatst weduwe Heyfelder van welke hunne geweezene Mesteresse zy zig zelven hadden gekogt, uitwyzens by Requeste gevoegde Quittabtien, en zulks ten einde voor hun […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest van Montenor inzake Anthoinetta en Jan (1809)

Request van Grietje van Montenor in relatie als ussufructaire Erfgename van Wylen hare Moeder Madam van Montenor, behelzende om redenen daar by vermeld, omme haar Suppliante in staat te stellen aan het verzoek en de begeerte van wylen hare overledene Moeder Madam van Montenor, op haar Sterfbedde verzogt, te kunnen voldoen; verzoek: dat het dezen […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest straatvoogd Gerhold inzake Maria (1809)

Waarna gelezen Requeste van S.A. Gerhold, behelzende verzoek, omme als Straatvoogd te werden aangesteld over het Mulatte Meisje Maria, aangekomen hebbende Cornelis Stap, ten einde voor haar te verzoeken brieven van Manumissie of Vrydom in forma. Waar over gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verstaan, den Suppliant te committeeren en aan te stellen, zo als gedaan […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest straatvoogd Bergert inzake Winst (1809)

Waar na gelezen is requeste van Cornelis Christiaan Bergert, inhoudende verzoek omme te werden aangesteld tot Straatvoogd over den Neger Winst, aangekomen hebbende Pieter Linck, van welken zynen Meester hy zich zelve hadde gekogt ten einde voor hem te verzoeken, den Brief van Vrydom. En is goedgevonden en verstaan den Suppliant aan te stellen en […]