Categorieën
Manumissies

Manumissierekest de Wolff inzake Quacoe (1802)

Zijnde ook meeden Geleezen Requesten van Jan de Wolff, behelzende, om reedenen daarbij vermeld verzoek om hem Suppliant te Committeeren tot Straatvoogd over den bij Requeste vermelden neger Quacoe hebbende toebehoord aan Ribca de Meza weduwe Jeos Carel de Sarphatij, ten einde voor denzelven Brieven van Vrijdom en voorts goedgevonden en Verstaan in ’t verzoek […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest Rooswijk inzake Trobbel (1802)

Wijders is ook almeede geleezen Requeste van J.H. Rooswijk houdende eensgelijks verzoek hij Suppliant mogte werden Gecommitteerd tot Straatvoogd over de persoon van de bij Requeste vermelde neger Trobbel, aangekomen hebbende Meijers ten einde voor denzelven, volgens Costume van deeze Hove te kunnen imploreeren de nodige brieven van manumissie voor dezelve zoude kunnen erlangen. Waarover […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest Bauer inzake September en Europa (1809)

Vervolgens is geleezen Requeste van J.A. Bauer behelzende verzoek omme te worden aangesteld tot straatvoogd over den Neger genaamd September, en de Negerin genaamd Europa, toebehoord hebbende aan Maria Juliana Axen laatst weduwe Heyfelder van welke hunne geweezene Mesteresse zy zig zelven hadden gekogt, uitwyzens by Requeste gevoegde Quittabtien, en zulks ten einde voor hun […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest van Montenor inzake Anthoinetta en Jan (1809)

Request van Grietje van Montenor in relatie als ussufructaire Erfgename van Wylen hare Moeder Madam van Montenor, behelzende om redenen daar by vermeld, omme haar Suppliante in staat te stellen aan het verzoek en de begeerte van wylen hare overledene Moeder Madam van Montenor, op haar Sterfbedde verzogt, te kunnen voldoen; verzoek: dat het dezen […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest straatvoogd Gerhold inzake Maria (1809)

Waarna gelezen Requeste van S.A. Gerhold, behelzende verzoek, omme als Straatvoogd te werden aangesteld over het Mulatte Meisje Maria, aangekomen hebbende Cornelis Stap, ten einde voor haar te verzoeken brieven van Manumissie of Vrydom in forma. Waar over gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verstaan, den Suppliant te committeeren en aan te stellen, zo als gedaan […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest straatvoogd Bergert inzake Winst (1809)

Waar na gelezen is requeste van Cornelis Christiaan Bergert, inhoudende verzoek omme te werden aangesteld tot Straatvoogd over den Neger Winst, aangekomen hebbende Pieter Linck, van welken zynen Meester hy zich zelve hadde gekogt ten einde voor hem te verzoeken, den Brief van Vrydom. En is goedgevonden en verstaan den Suppliant aan te stellen en […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest straatvoogd Yvershuys inzake Susanna (1810)

Voorts is gelezen Requeste van E. Yvershuys, verzoekende om te werden aangesteld tot Straatvoogd over de Negerin Susanna, aangekomen hebbende wylen J.G. Fonseca, door welke haren Meester, zy nevens hare twee kinderen , by onderhandsche Donatie uit den band der Slaverny was ontheft geworden en zulks ten einde om voor dezelve te kunnen verzoeken Brieven […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest straatvoogd Louiszoon inzake Louis (1810)

En is gelezen Request van Saml. Louisz. behelzende verzoek, omme te werden gecommitteerd tot Straatvoogd over den Mulat Louis, aangekomen hebbende Fredrik van Duplessis, ten einde voor denzelve te verzoeken Brieven van Manumissie. En goedgevonden en verstaan den Suppliant te committeeren en aanstellen zo als gedaan word by deezen, tot Straatvoogd over den Mulat Louis […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest straatvoogd Comvalius inzake Michelle (1810)

Waarna geleezen Requeste van Adriaan Johannes Comvalius behelzende verzoek omme te worden aangesteld als Straatvoogd over den  Neger Michelle, aangekomen hebbende A.W. White, ten einde voor denzelve van dezen Hove te imploreeren Brieven van Manumissie. En is goedgevonden en verstaan den Suppliant te committeeren en aan te stellen, zo als gedaan word by deeze, tot […]

Categorieën
Manumissies

Overname ter manumissie van Lobbrecht inzake Cicilia en Mustapha (1810)

Al verder is geleezen Requeste van de Vrye Louisa van Matthys van Lobbrecht behelzende verzoek dat het dezen Hove mogte behagen haar Suppliante toe te staan om uit de Slavenmagt des Hout Gronds de Uitkyk hare oude en ziekelyke Moeder de Negerin Cicilia en hare Broeder Mustapha tegens eene behoorlyke prisatie in Koop aan en […]