Categorieën
Termen

Begrippenlijst

Om sommige akten, zoals notariële akten beter te begrijpen heb ik de betekenis van een aantal veel voorkomende termen opgezocht.

Ab intestato: zonder testament, erven – erfopvolging

Attestatie:
1 schriftelijke verklaring betreffende een feit of toedracht, spec. als deze als getuigenis moet dienen; attestatie de vita, schriftelijk bewijs van de Burgerlijke Stand dat een bep. persoon in leven is (bijv. voor het innen van een pensioen); attestatie de morte, overlijdensakte;
2 (herv. Kerk) bewijs van lidmaatschap (en van goed gedrag: attest van goed gedrag) door de kerkeraad afgegeven bij verhuizing naar een andere kerkelijke gemeente.

Authorisatie: machtiging, volmacht.

Codicil: eenvoudige handgeschreven, gedagtekende en ondertekende verklaring, waarmee iemand kan bepalen wat er na zijn of haar dood moet gebeuren met betrekking tot onder meer: kleding, lijfstoebehoren, lijfsieraden en bepaalde inboedel.

Curator: door de rechtbank benoemd persoon die toezicht houdt op een onder curatele gesteld persoon.

Impetrant: eiser, hij die iets verkrijgt. verzoeker, eiser voor het gerecht.

Insinuatie: bedekte beschuldiging, zijdelingse verdachtmaking, (juridisch) gerechtelijke aanzegging

Mandement: bevelschrift, vermaanbrief, vermaning, zendbrief.

Prisatie: waardering, taxatie

Priseren: schatten, op waarde bepalen, taxeren

Procuratie: volmacht, lastgeving, mandaat, krachtens welke en advocaat of procureur voor een cliënt optreedt. schriftelijke volmacht om uit naam van anderen te handelen of tekenen.

Revisie: Eng.: requête civile / review of lawsuit : procesrecht – buitengewoon rechtsmiddel waarbij een partij de Hoge Raad verzoekt een vonnis of arrest te herzien (lees: vernietigen), omdat het is gewezen op kennelijk onjuiste gronden die het bewijs betreffen. Bijv. omdat naderhand is gebleken dat de bewijsstukken waren vervalst.

Substitutie: plaatsvervanging, het in de plaats stellen; (recht.) recht van substitutie, bij volmachten.

Vruchtgebruik: is het recht om goederen te gebruiken die van een ander zijn, en daarvan de ‘vruchten’ (bijvoorbeeld rente) te genieten. Vruchtgebruik eindigt als de vruchtgebruiker overlijdt. Of eerder, als partijen dat zijn overeengekomen of als dat in een testament is bepaald.

Bronnen: Ensie.nl, Encyclo.nl, Juridischewoordenboek.nl, Doehetzelfnotaris.nl

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s