Overname ter manumissie van Lobbrecht inzake Cicilia en Mustapha (1810)

Al verder is geleezen Requeste van de Vrye Louisa van Matthys van Lobbrecht behelzende verzoek dat het dezen Hove mogte behagen haar Suppliante toe te staan om uit de Slavenmagt des Hout Gronds de Uitkyk hare oude en ziekelyke Moeder de Negerin Cicilia en hare Broeder Mustapha tegens eene behoorlyke prisatie in Koop aan en overtenemen. Waar over gehoord de mondelinge consideratien van gecommitteerde Raden tot ’s Lands Grond de Uitkyk en voorts gedelibereerd zynde is goed gevonden en verstaan in consent van der Suppliante verzoek aan haar toe te staan om voorn. hare Moeder de Negerin Cicilia en haren Broeder Mustapha tegens een behoorlyke prisatie in Koop aan en overtenemen onder conditie nogthans dat zy Suppliante zal gehouden zyn omme voor haren Broeder Mustapha by Eerste Sessie van deze Hoven na de te doene overneming de nodige Brieven van Manumissie te verzoeken en worden welgemelde Heeren gecomm. tot ’s Lands Grond Uitkyk verzogt en geauthoriseerd hier toe het nodige te verrigten. En zal de Suppliant hier van worden Extract gegeven.


Auteur: John Sang-Ajang
Bron: NAN 1.05.10.01, 593: vergadering Hof van Politie en Criminele Justitie dd 25 juni 1810, pagina 19 (scan 75).