Categorieën
Manumissies

Manumissierekest straatvoogd la France inzake Amelia (1802)

Nog is geleezen Requeste van Jacobus van La France inhoudende om reedenen daarbij vermeld verzoek dat het deeze Hove mogte behaagen hem Suppliant goedgunstig te Committeeren als Straatvoogd over de bij Requeste vermelde Mulattin Amelia ten einde hij Suppliant bij nader addres brieven van manumissie door dezelve zoude kunnen erlangen. Waarover gedelibereerd Zijnde is goedgevonden en verstaan in des Suppliantes verzoek te Consenteeren en mitsdien denzelve te Committeeren gelijk gedaan bij Requeste vermelde Mulattin Amelia aangekomen hebbende den boedel Catharina Matourne eertijds weduwe Jan Carel van Straaten ten einde als bijgemeld hetzelve verzoek staat vermeld. En zal den Suppliant hiervan werden extract gegeeven.


Auteur: John Sang-Ajang
Bron: 1.05.10.01, 590 (scan 51): (notulen vergadering Hof van Politie en Criminele Justitie dd 1 maart 1802)