Categorieën
Manumissies

Manumissierekest Michelsen inzake haarzelf (1817)

Aan den Edele Achtbaare Hove van Politie

en Crimineele Justitie der colonie Suriname etc. etc.

Geeft met verschuldigde eerbiedig te kennen Frederica Wilhelmina Michelsen. Dat zij suppliante zedert de maand april 1802 van deeze colonie met den heer en mevrouw Roux na den vaderlande is overgegaan.

Dat de suppliante van die tijd af aan zig altoos in den vaderlande heeft bevonden bij voormelde heer en mevrouw Roux, en na het overlijden van den heer Roux, bij deszelfs weduwe alleen, tot de maand november 1815, dus bijna veertien jaaren lang, wanneer zij suppliante de te rug reis na deeze colonie zoude aanneemen en volgens de wetten der Nederlanden, de suppliante voor een vrij perzoone wierd verklaard, zo als zulks uit de hierbij geannexeerde acte door meergemelde vrouwe de weduwe den heer J.F. Roux in dato Haarlem den 11 november 1815 ten overstaan van den openbaar notaris Willem Arnoldus Haselaar in presentie van getuigen gepasseerd aan deezen Edelen Achtbaare Raad nader blijken kan.

Dat de suppliante egter vermeend ten opzigte van deeze colonie, bij meergemelde acte is ontbreekende sanctie van deeze Edel Achtbaare Hove. Waaromme zij suppliante bij deeze de vrijheid is neemende met de meeste eerbied zig te keeren tot uw Hoog Edel Gestrenge en Edele Achtbaare Hove, ootmoedig verzoekende dat het hoogst dezelve moogen behaagen meergemelde acte door vrouwe Henrietta Wilhelmina Bedloo, laatst weduwe den heer Jacques François Roux in dato Harlem den 11 november 1815 gepasseerd, waarbij de suppliante volgens de wetten der Nederlanden voor een vrij perzoon wordt verklaard, te sanctioneeren.

Hierop is de suppliante een gunstige dispositie allernederigst imploreerende etc.

Paramaribo den 28 april 1817.

F.W. Michelsen

Het Hof, overwegende dat de suppliante door haar verblijf in het vaderland ipso jure haar vrijdom verkreegen heeft, acht het onnodig nader op deeze requeste te disponeeren.

Paramaribo 12 meij 1817

C.R. Vaillant

Ter ordonnantij van den Hove

P.J. Changuion

Bijlaag geligd

Paramaribo den 21 junij 1817

Per order van F.W. Michelsen.

…….van Onna


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 444, inventarisnr. 697, sessie mei 1817, bijlage 5/ nr. 76/ DK:444.697.5.5.michelsen